DateVenueCityTickets / RSVP
18 Nov 21Dakota - 7pmMinneapolis, MNBUY RSVPVIP
18 Nov 21Dakota - 9:30pmMinneapolis, MNBUY RSVPVIP
19 Nov 21Dakota - 7pmMinneapolis, MNBUY RSVPVIP
19 Nov 21Dakota - 9:30pmMinneapolis, MNBUY RSVPVIP
20 Nov 21Dakota - 7pmMinneapolis, MNBUY RSVPVIP
20 Nov 21Dakota - 9:30pmMinneapolis, MNBUY RSVPVIP
21 Nov 21Dakota - 3pmMinneapolis, MNBUY RSVPVIP
21 Nov 21Dakota - 7pmMinneapolis, MNBUY RSVPVIP
06 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
06 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
07 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
07 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
08 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
08 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
09 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
09 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
10 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
10 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
11 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
11 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
12 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
12 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
13 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
13 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
14 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
14 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
15 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
15 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
16 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
16 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
17 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
17 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
18 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
18 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
19 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
19 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
20 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
20 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
21 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
22 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
22 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
23 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
23 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
24 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
24 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
25 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
25 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
26 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
26 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
27 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
27 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
28 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
28 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
29 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
29 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
30 Dec 21Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
30 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
31 Dec 21Blue Note Jazz Club - 7pmNew York, NYBUY RSVPVIP
31 Dec 21Blue Note Jazz Club - 10pmNew York, NYBUY RSVPVIP
01 Jan 22Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
01 Jan 22Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
02 Jan 22Blue Note Jazz Club - 8pmNew York, NYBUY RSVPVIP
02 Jan 22Blue Note Jazz Club - 10:30pmNew York, NYBUY RSVPVIP
07 Jan 22SFJazz Center - 7pmSan Francisco, CABUY RSVPVIP
07 Jan 22SFJazz Center - 9:30pmSan Francisco, CABUY RSVPVIP
08 Jan 22SFJazz Center - 7pmSan Francisco, CABUY RSVPVIP
08 Jan 22SFJazz Center - 9:30pmSan Francisco, CABUY RSVPVIP
09 Jan 22SFJazz Center - 3pmSan Francisco, CABUY RSVPVIP
09 Jan 22SFJazz Center - 7pmSan Francisco, CABUY RSVPVIP
13 Jan 22Jazz Alley - 7:30pmSeattle, WABUY RSVPVIP
13 Jan 22Jazz Alley - 9:30pmSeattle, WABUY RSVPVIP
14 Jan 22Jazz Alley - 7:30pmSeattle, WABUY RSVPVIP
14 Jan 22Jazz Alley - 9:30pmSeattle, WABUY RSVPVIP
15 Jan 22Jazz Alley - 7:30pmSeattle, WABUY RSVPVIP
15 Jan 22Jazz Alley - 9:30pmSeattle, WABUY RSVPVIP